Zoologie - nauka o živočiších

  • Kruhoústí
  • Paryby
  • Ryby
  • Obojživelníci
  • Plazi
  • Ptáci

Botanika - nauka o rostlinách

  • Výtrusné rostliny
  • Semenné rostliny
  • Nahosemenné rostliny
  • Krytosemenné rostliny

Společenstva