Obsahová náplň učiva v ročníku - tematické celky:

Algebra

- Druhá mocnina, odmocnina

- Početní operace s mocninami

- Algebraické výrazy

- Lineární rovnice a nerovnice

Geometrie

- Pythagorova věta

- Kružnice, kruh

- Válec

- Konstrukční úlohy

Algebraické výrazy - hodnota výrazu - test online
Algebraické výrazy - hypertextová učebnice
Algebraické výrazy - násobení jednočlenů - příklady s řešením online (Aj)
Algebraické výrazy - násobení jednočlenů - test online (Aj)
Algebraické výrazy - opakování operací online (Aj)
Algebraické výrazy - puzzle
Algebraické výrazy - sčítání a odčítání jednočlenů - online test
Algebraické výrazy - sčítání a odčítání jednočlenů II - online test
Algebraické výrazy - sčítání a odčítání mnohočlenů - online test
Algebraické výrazy - sčítání a odčítání mnohočlenů II (více závorek) - online test
Algebraické vzorce - test
Bod, přímka, rovina, úhel, trojúhelník,shodnosti, čtyřúhelník, kruh - pěkně zpracované stránky plani
Celá čísla, zlomky, počítání s mocninami a odmocninami - hypertextová učebnice
Číselné obory - test (Sk)
Geometrické úlohy řešené výpočtem - hypertextová učebnice
IQ test - idnes
Jednočleny - sčítání a odčítání 1- test
Jednočleny - sčítání a odčítání 2- test
Konstrukční úlohy řešené v geogebře
Kruh - délka oblouku v závislosti na středovém úhlu - geogebra
Kruh - obsah kruhové výseče - geogebra
Kruh - obsah kruhu - java aplet v cabri
Kruh - obvod, obsah - výpočty - geonext
Kruh - výpočet obvodu a plochy - java aplet
Kružnice - úhly v kružnici - středový a obvodový - java aplet
Lineární rovnice - výklad - ekvivalentní úpravy, možnosti řešení
Logická úloha o rozlévání mléka - java aplet
Logický test online
Logika
Magická koule - zkus to!
Mnohočleny - algebraické vzorce - test
Mnohočleny - dosazení za neznámé - test
Mnohočleny - násobení mnohočlenu jednočlenem - test
Mnohočleny - odstraňování závorek 1 - test
Mnohočleny - odstraňování závorek 2 - test
Mnohočleny - rozklad mnohočlenů - test s ohodnocením
Mnohočleny - vytýkání - test
Mnohočleny - zjednodušení - test
Množiny bodů daných vlastností (přehled základních množin) - java aplety
Množiny bodů daných vlastností - kružnice - geogebra
Množiny bodů daných vlastností - osa úhlu - geogebra
Množiny bodů daných vlastností - osa úsečky - geogebra
Množiny bodů daných vlastností - rovnoběžky - geogebra
Mocniny - mocnina zlomku - procvičování online
Mocniny - procvičování záporného exponentu (Aj)
Mocniny - určování exponentu online - (Aj)
Mocniny - velká čísla - pojmenjování (wikipedia)
Mocniny - výrazy s mocninami - test s ohodnocením
Mocniny - základní výpočty - test (Aj)
Online testy z matematiky - ZŠ Dobřichovice
Piškvorky
Převody jednotek - java aplet
Pythagorova věta + důkaz 2 - geogebra
Pythagorova věta - online ukázka - java aplet
Pythagorova věta - slovní úlohy - interaktivní výuka (Aj)
Rovinné útvary, zobrazení, souměrnosti v Cabri - hypertextová učebnice
Rovnice - hypertextová učebnice
Rovnice - jednoduché - puzzle
Rovnice 1 - puzzle
Rovnice 2 - puzzle
Rovnice 3 - puzzle
Rovnice 4 - puzzle
Slovní úlohy řešené pomocí rovnic - hypertextová učebnice
Soustava souřadnic - test (Sk)
Sudoku online - vyber typ obtížnosti
Tabulky - matematické tabulky online + názorně
Tečny ke kružnici - java aplet v cabri
Thaletova kružnice názorně - java aplet
Thaletova věta - důkaz - geogebra
Trojúhelník - výklad + video
Učební materiály - ZŠ Dobřichovice
Výrazy - hodnota výrazu po dosazení (i lomené výrazy) - online test
Vytýkání - test
Vzájemna poloha dvou kružnic - java aplet v cabri
Vzájemná poloha dvou kružnic - geogebra
Vzájemná poloha dvou kružnic 2 - geogebra
Vzájemná poloha kružnice a přímky - java aplet v cabri
Šibenice z matematických pojmů