Obsahová náplň učiva v ročníku - tematické celky:

Aritmetika

- Zlomky

- Celá čísla

- Poměr, postupný poměr

- Měřítko plánu a mapy

- Trojčlenka

Geometrie

- Shodnost

- Středová souměrnost

- Čtyřúhelníky

- Hranoly

Bod, přímka, rovina, úhel, trojúhelník,shodnosti, čtyřúhelník, kruh - pěkně zpracované stránky plani
Celá čísla - doplňuj do tabulky (Sk)
Celá čísla - procvičování - některé úlohy nutná jednoduchá registrace
Celá čísla - sčítání a odčítání - test (Sk)
Celá čísla - sčítání a odčítání 1 - test
Celá čísla - skládání čísel do kruhu tak, aby v každém vyšla 0 - java
Celá čísla - test I
Celá čísla - test II
Celá čísla 3 - test
Celá čísla I (porovnávání, čísla opačná, absolutní hodnota) - výklad a test
Celá čísla II (sčítání a odčítání celých čísel) - výklad + test
Celá čísla III (násobení a dělení celých čísel) - výklad + test
Celá čísla, zlomky, počítání s mocninami a odmocninami - hypertextová učebnice
IQ test - idnes
Lichoběžník - konstrukce lichoběžníku - java aplet v cabri
Lichoběžník - odvození výpočtu obsahu - geogebra
Logická úloha - tangramy - java
Logická úloha o rozlévání mléka - java aplet
Logický test online
Logika
Magická koule - zkus to!
Online testy z matematiky - ZŠ Dobřichovice
Otáčení - java aplet v cabri
Otáčení v Cabri
Piškvorky
Poměr, měřítko plánu a mapy - interaktivní výuka (Aj)
Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
Porovnávání zlomků - procvičování online
Posunutí - java aplet v cabri
Posunutí v Cabri
Převody jednotek - java aplet
Příklady a testy k opakování matematiky 7. ročníku
Procenta - hypertextová učebnice
Procenta - procentová část - test
Procenta - procvičování celku online (Aj)
Procenta - procvičování počtu procent online (Aj)
Procenta - procvičování procentové části online (Aj)
Procenta - výpočet počtu procent - test s ohodnocením
Procenta - výpočet procentové části - test s ohodnocením
Procenta - výpočet základu - test s ohodnocením
Procenta - vztah desetinné číslo - zlomek - procento (Aj)
Procenta, finanční matematika - procvičení
Racionální čísla - násobení a dělení - test
Racionální čísla - test
Racionální čísla - vlastnosti - test - Újezd u Brna
Rovinné útvary - obvod a obsah - test s ohodnocením
Rovinné útvary, zobrazení, souměrnosti v Cabri - hypertextová učebnice
Rovnoběžník - odvození výpočtu obsahu - geogebra
Rovnoběžníky (základní dělení a vlastnosti) - výklad + text
Sčítání a odčítání celých čísel - skákej s žabkou na správný výsledek (Aj)
Soustava souřadnic - hledání bodu v rovině podle souřadnic (Aj)
Soustava souřadnic - test (Sk)
Soustava souřadnic - určování souřadnic bodu v rovině (Aj)
Sudoku online - vyber typ obtížnosti
Tabulky - matematické tabulky online + názorně
Test z matematiky na závěr 7. ročníku
Trojúhelník - obsah - geogebra
Trojúhelník - obsah - test
Trojúhelník - střední příčky - java aplet v cabri
Trojúhelník - zvláštní přímky a kružnice trojúhelníku - java aplet
Učební materiály - ZŠ Dobřichovice
Vztah zlomek - desetinné číslo (převod) - výklad + test
Základní geometrické útvary - výklad
Zlomky - dělení zlomků online (Aj)
Zlomky - hry a testy online (Aj)
Zlomky - krácení zlomků - test (Sk)
Zlomky - krácení zlomků online (Aj)
Zlomky - najdi zlomek k obrázku (Aj)
Zlomky - násobení zlomků online (Aj)
Zlomky - odčítání zlomků online (Aj)
Zlomky - online test
Zlomky - počítání se zloky - doučování
Zlomky - porovnávání zlomků - online test
Zlomky - porovnávání zlomků - test - matematika hrou
Zlomky - porovnávání zlomků online (Aj)
Zlomky - převod desetinných zlomků na desetinná čísla - test (Sk)
Zlomky - převod smíšených čísel na zlomky online (Aj)
Zlomky - převod zlomků na smíšená čísla online (Aj)
Zlomky - rozšiřování a krácení - online test
Zlomky - rozšiřování a krácení II - online test
Zlomky - sčítání - test s ohodnocením
Zlomky - sčítání zlomků online (Aj)
Zlomky - smíšené zlomky - počítání - online
Zlomky - test s vyhodnocením
Zlomky - uspořádání zlomků - test (Sk)
Zlomky - zlomková část z celku - procvičování online (Aj)
Zlomky- převod zlomku na desetinná čísla - matematika hrou
Znázornění desetinných čísel, zlomků, procent
Zobrazení, osová souměrnost v Cabri
Šibenice z matematických pojmů