Obsahová náplň učiva v ročníku - tematické celky:

Aritmetika

- Přirozená čísla

- Dělitelnost

- Desetinná čísla

Geometrie

- Eukleidovské konstrukce

- Obdélník, čtverec

- Kvádr, Krychle

- Úhly

- Osová souměrnost

- Trojúhelník

Bod, přímka, rovina, úhel, trojúhelník,shodnosti, čtyřúhelník, kruh - pěkně zpracované stránky plani
Dělitelnost - hypertextová učebnice
Dělitelnost - klikni na opici s prvočíslem ! - hra (Aj)
Dělitelnost - násobek, dělitel, prvočísla - procvičování
Dělitelnost - největší společný dělitel dvou čísel - test - matematika hrou
Dělitelnost - největší společný dělitel tří čísel - test - matematika hrou
Dělitelnost - prvočíselné rozklady 2 - online hra
Dělitelnost - prvočíselné rozklady online - java
Dělitelnost - prvočísla - Erastothenovo síto - java
Dělitelnost - test s ohodnocením
Desetinná čísla - porovnávání podle velikosti - test
Desetinná čísla - dělení - test
Desetinná čísla - doplnění do rovnice 1 - test
Desetinná čísla - doplnění do rovnice 2 - test
Desetinná čísla - odčítání - test
Desetinná čísla - odčítání - zvol si typ příkladu a jejich počet (Aj)
Desetinná čísla - počty se závorkami 2 - test
Desetinná čísla - přednost operací 1 - test
Desetinná čísla - sčítání - test
Desetinná čísla - test na dělení 1
Desetinná čísla - test na dělení 2
Desetinná čísla - test s ohodnocením - všechny operace
Desetinná čísla - testy - pro některé testy nutnost registrace
Desetinná čísla 1 - test s ohodnocením
Desetinná čísla 2 - test s ohodnocením
Desetinná čísla 3 - test s ohodnocením
Desetinná čísla I (zápis, čtení a rozvinutý zápis) - výklad + test
Desetinná čísla II (rovnost, porovnávání, zaokrouhlování) - výklad + test
Geometrické vzorce pro 6. ročník - test online
IQ test - idnes
Krychle - urči je-li tato síť krychle (Illuminations)
Krychle, kvádru - interaktivní výuka (ZŠ Choltice)
Logická úloha - tangramy - java
Logická úloha o rozlévání mléka - java aplet
Logický test online
Logika
Magická koule - zkus to!
Nejmenší společný násobek, největší společný dělitel - test s ohodnocením
Osová souměrnost - kolik mají rovinné obrazce os souměrnosti? (Aj)
Osová souměrnost - bludiště 1 - geonext
Osová souměrnost - bludiště 2 - geonext
Osová souměrnost - java aplet v cabri
Osová souměrnost - kudy prochází osa souměrnosti a jak bude vypadat obraz útvaru? (Aj)
Osová souměrnost - názorně - java aplet
Osová souměrnost - procvičení
Osová souměrnost - ukázka - geonext
Osová souměrnost v soustavě souřadnic - geogebra
Piškvorky
Početní operace - procvičování pořadí
Převody jednotek - java aplet
Převody jednotek délky - test online
Rovinné útvary, zobrazení, souměrnosti v Cabri - hypertextová učebnice
Soustava souřadnic 1- hra (Aj)
Soustava souřadnic 2 - hra Aj
Sudoku online - vyber typ obtížnosti
Tabulky - matematické tabulky online + názorně
Tělesa - slož si těleso jeho sítě
Trojúhelník - dělení podle velikosti stran a úhlů - geogebra
Trojúhelník - kružnice opsaná - java aplet
Trojúhelník - kružnice opsaná - java aplet v cabri
Trojúhelník - kružnice trojúhelníku opsaná - geogebra
Trojúhelník - kružnice trojúhelníku vepsaná - geogebra
Trojúhelník - kružnice trojúhelníku vepsaná - java aplet v cabri
Trojúhelník - kružnice vepsaná - java aplet
Trojúhelník - střed kružnice opsané v závislosti na druhu trojúhelníka
Trojúhelník - střed kružnice vepsané v závislosti na druhu trojúhelníka
Trojúhelník - střední příčky - názorně - geonext
Trojúhelník - střední příčky trojúhelníka - geogebra
Trojúhelník - těžnice - java aplet v cabri
Trojúhelník - těžnice v trojúhelníku - geogebra
Trojúhelník - výklad + video
Trojúhelník - výšky - názorně - geonext
Trojúhelník - výšky v trojúhelníku - geogebra
Trojúhelník - základní konstrukce v trojúhelníku - názorný postup - java aplet
Trojúhelník - zvláštní přímky a kružnice trojúhelníku - java aplet
Trojúhelník a jeho vlastnosti - java aplet v cabri
Učební materiály - ZŠ Dobřichovice
Úhel - definice, osa, velikost, dělení úhlů, dvojice úhlů - výuka
Úhel - výklad
Úhloměr (protector) - interaktivní
Úhly - a) měření úhlu b) sestrojení úhlu požadované velikosti - geogebra
Úhly - dopočítávání úhlů - interaktivní výuka (Aj)
Úhly - dvojice - souhlasné a střídavé - geogebra
Úhly - dvojice - střídavé a souhlasné - interaktivně (alternate, corresponding angles)
Úhly - dvojice - vedlejší a vrcholové - java aplet v cabri
Úhly - dvojice - vrcholové úhly - interaktivně (vertical angles)
Úhly - dvojice úhlů - geogebra - názorná ukázka
Úhly - měření úhlů - interaktivní výuka (Aj)
Úhly - online měření, dvojice úhlů (angle shapes)
Úhly - pokus se položit opičku na znázorněný úhel
Úhly - stupně a minuty - sčítání a odčítání - test
Základní geometrické útvary - výklad
Zlomky - převod na desetinná čísla - test
Zobrazení, osová souměrnost v Cabri
Šibenice z matematických pojmů