Obsahová náplň učiva v ročníku - tematické celky:

Organické sloučeniny – vymezení, význam; fosilní paliva – ropa, uhlí, zemní plyn
Uhlovodíky – alkany , alkeny, alkyny, areny; popis, zástupci
Deriváty uhlovodíků – základní pojmy, halogenderiváty, alkoholy a fenoly, karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny, estery, popis, zástupci
Přírodní sloučeniny – sacharidy, lipidy, proteiny, popis, zástupci
Enzymy, vitamíny, hormony
Plasty a umělá textilní vlákna
Exotermické a endotermické reakce
Redoxní reakce – oxidace, redukce, koroze, elektrolýza, galvanický článek
Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
Chemie v životě člověka