Obsahová náplň učiva v ročníku - tematické celky:

Vymezení pojmu chemie a obsah studia této přírodní vědy

Látky – vlastnosti, dělení látek, směsi - dělení, složení roztoků, oddělování složek směsí
Voda – význam, druhy vod, čistírna odpadních vod, vodárna

Vzduch – význam, složení vzduchu, čistota ovzduší
Částicové složení látek – složení atomu, molekula, iont
Periodická soustava chemických prvků – popis, orientace
- znalost názvů a značek vybraných chemických prvků
Pojmy - chemická sloučenina, prvek, značka, vzorec
Chemická vazba
Chemické reakce – rozdíl mezi chemickým a fyzikálním dějem
chemické rovnice, zákon zachování hmotnosti
Látkové množství a molární hmotnost
Anorganické sloučeniny – vymezení, popis, názvosloví, zástupci
halogenidy, oxidy, kyseliny, hydroxidy
; kyselost a zásaditost roztoků, pH neutralizace soli – význam, skupiny solí