Obsahová náplň učiva v ročníku - tematické celky:

Energie – vymezení pojmu, druhy

Mechanická práce

Výkon

Polohová energie, pohybová energie

Zákon zachování energie

Tepelná energie - tepelná výměna, změny skupenství

Vnitřní energie tělesa

Jaderná energie – jaderné elektrárny

Akustika – vymezení pojmu, rychlost zvuku, podmínky pro realizaci zvuku, hladina intenzity zvuku, odraz zvuku, tón ochrana proti nadměrnému hluku

Optika – vymezení pojmu, světelný zdroj, optické prostředí, rychlost světla

- odraz světla – zrcadla
- lom světla – čočky
- rozklad světla