Obsahová náplň učiva v ročníku - tematické celky:

Pohyb a klid tělesa – trajektorie, relativnost pohybu

Dráha tělesa – vztah mezi drahou, rychlostí a časem rovnoměrného pohybu

Vzájemné působení těles

Síla – znázornění, druhy sil, skládání sil

Tlak – vztah mezi tlakem, tlakovou silou a obsahem plochy,
na níž síla působí

Těžiště tělesa

Newtonovy pohybové zákony – zákon setrvačnosti, zákon síly
zákon akce a reakce

Otáčivé účinky síly - páka, pevná kladka

KapalinyPascalův zákon, Archimédův zákon, hydrostatický tlak
plování, vznášení a potápění těles

Plyny – atmosférický tlak, vztlaková síla v atmosféře, tlakoměry