Obsahová náplň učiva v ročníku - tematické celky:

Vymezení pojmu fyzika a obsah studia této přírodní vědy

Látka a těleso

Skupenství látek a těles

Částicové složení látek, složení atomu, molekula

Fyzikální veličiny - vymezení pojmu délka, hmotnost, objem, hustota,
teplota, čas, síla

Elektrický obvod - základní prvky a sestavení obvodu

Magnetismus - magnetické pole a magnety