Obsahová náplň učiva v ročníku - tematické celky:

Vytváření středověké Evropy

Stěhování národů

Vznik a vývoj feudálních států a společnosti

- kultura a umění

- hospodářství

- válečné konflikty

Husitské hnutí

Renesance a humanismus

Zámořské objevy