Obsahová náplň učiva v ročníku - tematické celky:

Zvuková stránka jazyka, Slovní zásoba a tvoření slov, Tvarosloví, Skladba, Pravopis, Obecné poučení o jazyce

Vypravování, Popis, Charakteristika, Výklad, Výtah, Úvaha, Proslov, Diskuse, Publicistika, Mediální výchova, Slohové postupy a žánry

Česká literatura v 1. polovině 20. století, Literatura v 2. polovině 20. století, Současná literatura