Obsahová náplň učiva v ročníku - tematické celky:

Obecné poučení o jazyce – světové jazyky, vývoj češtiny, Slovní zásoba a tvoření slov – obohacování, přejatá slova, Tvarosloví – ohebné a neohebné slovní druhy, Skladba – základní a rozvíjející větné členy, druhy vedlejších vět, významové poměry, souvětí souřadné a podřadné

Charakteristika literárních postav, Subjektivně zabarvený popis, Výklad, Výtah, Úvaha, Proslov, Publicistický styl

Klasicismus, osvícenství, preromantismus, Národní obrození, Romantismus, Májovci, Ruchovci, Lumírovci, Realismus, Literární moderna, Světová literatura v 1. polovině 20. století