Obsahová náplň učiva v ročníku - tematické celky:

Tvarosloví – ohebné a neohebné slovní druhy, Pravopis – psaní velkých písmen, Slovní zásoba a tvoření slov – význam slova, způsoby tvoření slov, Skladba – základní a rozvíjející větné členy, druhy vedlejších vět

Popis, charakteristika, Subjektivně zabarvený popis, Výtah, Žádost, Pozvánka, Životopis, Vypravování

Próza (epika) – Poezie (lyrika) – Drama: struktura literárního díla, Věcná literatura, Filmová, rozhlasová a televizní tvorba, Starověká literatura, Antická literatura, Evropská středověká literatura, Staroslověnská literatura, Česká středověká literatura, Humanismus a renesance, Baroko