Obsahová náplň učiva v ročníku - tematické celky:

Obecné poučení o jazyce – rozvrstvení národního jazyka, Zvuková stránka jazyka – hláskosloví, spisovná výslovnost, přízvuk, Pravopis a tvoření slov, Tvarosloví – ohebné slovní druhy, Skladba – základní a rozvíjející větné členy, souvětí

Mluvený projev – zásady dorozumívání, Písemný projev – korespondence, Vypravování, Popis, Hlavní myšlenky textu – výtah, Zpráva a oznámení

Obecná charakteristika literatury, Pohádky, Bajky, Lidová slovesnost, Báje a pověsti, Balady a romance, Próza s dětským hrdinou, Dobrodružná literatura, Čtenářská gramotnost